Partner

FORCE CRANE CO.,LTD.

เครนโอเวอร์เฮด คานเดี่ยว

   มีความเหมาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก ซึ่งเหมาะรับน้ำหนักตั้งแต่ 0.1-12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน

แต่มีคานเดี่ยวแบบพิเศษที่รับน้ำหนักได้ถึง 20 ตัน ส่วนความกว้างหน้าเครน (Span) มีความกว้างตั้งแต่ 6-25 เมตร เป็นมาตรฐาน

บางครั้งมีการออกแบบพิเศษที่ทำให้ความกว้างของคานเครนยาวถึง 35 เมตร เครนคานเดี่ยวเป็นเครนไฟฟ้าที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในงานอุตสาหกรรม

ทั้งในและต่างประเทศเพราะตอบสนองต่อความต้องการการยกน้ำหนักของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มีน้ำหนักที่ต้องการยกไม่เกิน 10 ตัน