Partner


FORCE CRANE CO.,LTD.

Services

บริการของเรา

 ตรวจเช็คเซอร์วิสเครนและลิฟท์ขนส่งสินค้า

20170213_12173720161112_150544

5270483107817 52890996841125313660307023

  •            การบริการตรวจสอบสภาพของส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยกระทรวงมหาดไทย รายการที่ตรวจสอบถูกต้องตามมาตรฐานของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และเซ็นรับรองโดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรแล้วทางบริษัท ฟอร์ซเครน จำกัด ได้ บริการตรวจเช็คและเซ็นรับรองออกหนังสือ (ปจ.1) ให้กับ บริษัทลูกค้า ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้ ความรับผิดชอบต่องาน และการส่งมอบที่ตรงเวลา โดยทางบริษัทได้ถือว่า คุณภาพในการผลิตที่ดีเลิศ ราคาที่ยุติธรรม ตรงตามเวลา การบริการลูกค้าอย่างดี มาโดยตลอด

  •             การบริการตรวจเช็ครอก และเครนไฟฟ้า เป็นงานบริการตรวจเช็คสภาพรอก และเครนไฟฟ้าอย่างละเอียดรวมถึงระบบคอนโทรล ทั้งหมด 85 รายการ และบริการดูแลบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี ถ้าภายใน 1 ปี ที่ทาง บริษัท ฟอร์ซเครน จำกัด ดูแลอยู่มีการซ่อม หรือเครนเสีย ทีมงานของ บริษัทฯ จะจัดทีมช่างที่มีความชำนาญเข้าไปทำการตรวจเช็คโดยเร็วที่สุด

  •             การบริการออกหนังสือ (ปจ.1)ทางบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น (ปจ.1)หลังจากเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์รอก/เครนไฟฟ้า และดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานแล้ว วิศวกรจะเป็นผู้ตรวจสอบ ทำการโหลดเทส และเป็นผู้เซ็นต์รับรองออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด

งานซ่อม

5460237724174

5658730845206

5460586428979 5597432112006 5643993151123

  • การซ่อมเร่งด่วน การซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความชำรุดเสียหาย และการโอเวอร์ฮอนเพื่อปรับปรุงสภาพชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรือ อะไหล่ที่ชำรุด และหาซื้อไม่ได้แล้ว ของรอก และเครนไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ

 

ฝึกอบรมและสาธิตการใช้เครนอย่างถูกต้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทลูกค้า

บริการรับจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้รอก และเครนไฟฟ้าเบื้องต้น และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ต้องระมัดระวัง และต้องป้องกันไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรอก และเครนไฟฟ้า ซึ่งการอบรมเครน (ปั้นจั่น) แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. อบรมการใช้รอกและเครน เบื้องต้น หรือทบทวน

2. อบรมหลักสูตร 4 ผู้ (ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ,ผู้ควบคุม)